Czy należy najpierw wygasić trwały zarząd ówczesnemu trwałemu zarządcy co do całej nieruchomości i w tej decyzji ustanowić trwały zarząd po 1/2 dwóm jednostkom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka organizacyjna posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną budynkiem. Nieruchomość składa się z jednej działki. Zarząd powiatu podjął decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu do 1/2 części nieruchomości i jednocześnie ustanowieniu do tej 1/2 o ustanowieniu trwałego zarządu dla drugiej jednostki organizacyjnej. Czyli cała nieruchomość jest w trwałym zarządzie, w tym 1/2 posiada dotychczasowy trwały zarządca, a 1/2 druga jednostka organizacyjna. Sposób korzystania z nieruchomości został oznaczony na załączniku mapowym stanowiącym załącznik do decyzji. Nieruchomość została oddana w celu realizacji zadań statutowych. Sąd wieczystoksięgowy na tej podstawie dokonał wpisu w księdze wieczystej - trwały zarząd 1/2 - jedna jednostka, 1/2 druga jednostka - czyli cała nieruchomość jest oddana w trwały zarząd.

Czy tak wydana decyzja jest prawidłowa?

Czy należało najpierw wygasić trwały zarząd ówczesnemu trwałemu zarządcy co do całej nieruchomości i w tej decyzji "od nowa" ustanowić trwały zarząd po 1/2 obu jednostkom?

Czy dyrektorzy jednostek winni wskazać szczegółowy cel?

Czy zapis "w celu realizacji celów statutowych" jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX