Czy należy kontrolować co dwa lata właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów i odbioru odpadów komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję: umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. W sierpniu 2022 r. wprowadzono art. 6 ust. 5aa u.u.c.p.g., który stanowi, że "Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym." Zgodnie zaś z art. 6 ust. 5a u.u.c.p.g. wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje: 1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1; 2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1; 3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

Czy w związku z wprowadzeniem tego zapisu, należy kontrolować właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów i odbioru odpadów komunalnych w cyklu 2 letnim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX