Czy nadleśnictwo może obciążać gminę za brak wskazania pomieszczenia tymczasowego przez dłuższy czas? - OpenLEX

Czy nadleśnictwo może obciążać gminę za brak wskazania pomieszczenia tymczasowego przez dłuższy czas?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 kwietnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2021 r.

PYTANIE

Skarb Państwa - nadleśnictwo wystąpiło do sądu o wydanie nieruchomości, w 2018 r. sąd wydał wyrok nakazujący wydanie nieruchomości pozwanemu i orzekł o braku uprawnienia pozwanego do otrzymania lokalu socjalnego. W lutym 2019 r. komornik przysłał do gminy wezwanie w trybie art. 1046 § 4 ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575) - dalej k.p.c. do wskazania pomieszczenia tymczasowego, zakreślając 7-dniowy termin na wskazanie pomieszczenia tymczasowego lub wskazanie przeszkód wskazania przedmiotowego pomieszczenia. Wójt udzielił odpowiedzi, że w zasobie nie ma pomieszczeń mogących pełnić funkcję pomieszczenia tymczasowego, gdzie można by przekwaterować dłużnika. Następnie dopiero w maju 2020 r. ponownie tym razem nadleśnictwo zwróciło się z pismem o ponowne wskazanie pomieszczenia tymczasowego. Wójt ponownie udzielił odpowiedzi, że nie posiada lokali socjalnych, ani żadnych innych lokali, które mógłby wskazać jako pomieszczenie tymczasowe. W związku z powyższym nadleśnictwo obciążyło gminę za brak dostarczenia pomieszczenia tymczasowego odszkodowaniem w wysokości stanowiącej równowartość 1-miesiecznego czynszu. W związku z okresem pandemii na podstawie art. 15zzu ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) - dalej u.s.r.c. nie można przeprowadzać eksmisji. Natomiast nadleśnictwo w dalszym ciągu obciąża gminę odszkodowaniem za brak wskazania pomieszczenia tymczasowego.

Czy stanowisko nadleśnictwa jest prawidłowe, czy istnieje podstawa prawna do tak długiego obciążania gminy za brak wskazania pomieszczenia tymczasowego, przecież gdyby gmina wskazała pomieszczenie tymczasowe, to ma obowiązek wskazania go na maksymalnie 6 miesięcy?

Natomiast nadleśnictwo obciąża gminę już ponad rok.

W jaki sposób gmina może zaradzić takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX