Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy naczelnik US, np. na podstawie art. 84 o.p. (bądź w oparciu o inną podstawę prawną) może występować do sądu o przesłanie wyroku rozwodowego?

Zgodnie bowiem z art. 58 § 3 k.r.o. sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Informacja z wyroku jest niezbędna do wpisania prawidłowego oznaczenia w dziale II księgi wieczystej – czyli przy czynnościach ustanawiania i wpisywania hipoteki. Tymczasem z wydanego na podstawie art. 84 o.p. rozporządzenia MS z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczącego określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym m.in. przez sądy wynika, że sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, w tym m.in. odpisy postanowień (ugody sądowej): o podziale majątku wspólnego. W rozporządzeniu nie zostały natomiast wskazane wyroki rozwodowe. Przy czym sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że art. 84 o.p. mówi o zdarzeniach "które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego". Tymczasem w opisywanym trybie organ podatkowy działa już po zakończeniu postępowania podatkowego, czyli jako wierzyciel (dokonywanie wpisu hipoteki przymusowej).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?