Czy nabycie gruntu stanowi cel statutowy fundacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Celem statutowym fundacji jest ochrona i propagowanie ochrony środowiska. Fundacja ma w statucie zapis o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonała zakupu gruntu, który będzie wydzierżawiała, przychody z tej dzierżawy będzie kwalifikowała jako przychody z działalności gospodarczej. Zakupiony grunt nie będzie służył bezpośrednio celom statutowym, będzie wydzierżawiany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i dopiero dochody osiągane z tej dzierżawy będą przeznaczane na cele statutowe. Fundacja nie posiada środków na zakup tych gruntów, więc umowa skonstruowana jest tak, że płatności następować będą transzami, a środki na te transze będą pochodziły z dochodów z dzierżawy.

Czy w tej sytuacji środki przeznaczane na spłatę zobowiązania fundacji z tytułu nabycia gruntów, w momencie ich wydatkowania, będą rodziły konieczność ich opodatkowania z racji przekazywania ich na cele niestatutowe, czy też regulowanie zobowiązań fundacji w trakcie roku podatkowego wynikających z prowadzonej działalności będzie neutralne podatkowo, a dopiero przeznaczenie wyniku rocznego (dochodu z działalności) na cele niestatutowe będzie rodziło obowiązek opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX