Czy na wniosek zainteresowanego starosta powinien wydać zaświadczenie o tym, czy dana nieruchomość objęta jest obszarem ograniczonego użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie zaświadczenia o tym, czy dana nieruchomość objęta jest obszarem ograniczonego użytkowania utworzonym na podstawie art. 135 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Zgodnie z art. 135 ust. 2 p.o.ś. obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. tworzy sejmik województwa, zaś zgodnie z art. 135 ust. 3 p.o.ś. obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów niewymienionych w ust. 2 tworzy rada powiatu w drodze uchwały. W myśl art. 13 pkt 2 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa oraz organ powiatu ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jednocześnie w publicznie dostępnych wykazach mogą być zamieszczane dane o innych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (art. 21 ust. 3 u.o.o.ś.).

Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawne, w jaki sposób należy załatwić przedmiotową sprawę: poprzez wydanie zaświadczenia czy poprzez udzielenie informacji na podstawie u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access