Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na terenie o symbolu MRj - zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna można zrealizować inwestycję polegającą na budowie na gruncie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW?

Zaznaczam, że ustalenia planu dla tego terenu są następujące: "Jako przeznaczenie podstawowe ustala się funkcję mieszkaniową wraz zabudowaniami gospodarczymi i inwentarskimi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz funkcję mieszkaniową jednorodzinną i funkcję gospodarstw agroturystycznych. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:

1) obiektów usług wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących,

2) wolnostojących obiektów i urządzeń związanych z produkcją, rzemiosłem i handlem,

3) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz parkingów,

4) tras pieszych i rowerowych,

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

6) obiektów intensywnych upraw ogrodniczych ( typu szklarnie, pieczarkarnie)".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?