Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.: 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach (...) narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (...). 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbiorników na nieczystości ciekłe, dla których została wydana decyzja na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. z 2001 r. lub na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostały zdefiniowane w pr. wod. i są to obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. Z przywołanego § 34 ust. 2 r.w.t. wynika, że opisane w nim "zwolnienia" dotyczą m.in. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, a nie obszarów narażonych na zalanie w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. Powyższe wskazuje, że brak jest możliwości uzyskania swego rodzaju "odstępstwa" od zakazu lokalizowania zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie narażonym na zalanie w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego, a więc, w przypadku braku możliwości przyłączenia do kanalizacji, nie może powstać budynek mieszkalny jednorodzinny ani inny wymagający odprowadzenia ścieków. Powyższe wydaje się jednak nielogiczne, skoro § 34 ust. 2 r.w.t. dopuszcza uzyskanie "odstępstwa" od § 34 ust. 1 r.w.t. nawet na terenie narażonym na szczególne niebezpieczeństwo powodzi, czyli na obszarze o znacznie większym ryzyku jej wystąpienia.

Czy na terenie narażonym na zalanie w przypadku przerwania wału możliwe jest wybudowanie budynku wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, gdy brak jest możliwości podłączenia tej nieruchomości do kanalizacji (nie ma jej nawet w dalekim sąsiedztwie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?