Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje wybudować na pustej działce budynek handlowo-usługowy. Dla danego terenu, na którym zlokalizowana jest działka, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren ten oznaczono symbolem MR - tereny zabudowy zagrodowej i obsługi rolnictwa. Zapis planu stanowi: Na terenach zabudowy zagrodowej i obsługi rolnictwa ustala się następujące zasady zagospodarowania: - istniejąca zabudowa zagrodowa i usługowa oraz związania z prowadzeniem nieuciążliwej produkcji, może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem utrzymania wymienionego przeznaczenia terenu, - wolne tereny przeznacza się pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty i urządzenia usługowe - dopuszcza się realizację obiektów mieszkaniowo - pensjonatowych, obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą. Uciążliwość z tytułu prowadzenia tej działalności nie może przekraczać dopuszczalnych norm środowiska poza granice terenu, do którego podmioty gospodarcze posiadają tytuł prawny. Obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i urządzeń produkcyjnych nie związanych z produkcją rolną.

Czy na danym terenie, dla którego obowiązują tylko takie wyżej wymienione ustalenia, inwestor może wybudować budynek handlowo-usługowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?