Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na terenie działki ewidencyjnej w części użytkowanej obecnie jako pastwisko (PsV) w odniesieniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie teren ten posiada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (G4MN/U), jest możliwe wykonanie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi oraz opadowymi i roztopowymi, stanowiącego urządzenie melioracji wodnych?

Staw służyłby dla potrzeb rolnictwa w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z przepisami ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) gruntami rolnymi są grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa oraz pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych m.in. innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej, a także pod urządzeniami melioracji wodnych.

Czy wykonanie takiego stawu ziemnego, melioracyjnego dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego na gruncie rolnym tj. pastwisku wpisuje się w powyższy katalog definicji gruntów rolnych i nie naruszałby warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czy na taki staw można wydać pozwolenie wodnoprawne, czy też należałoby wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?