Czy na rozbudowę obiektu wymagana jest decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor jest właścicielem działki budowlanej wykazanej w katastrze nieruchomości jako Br/RIVa, oznaczonej na mapie glebowo – rolnicznej symbolem 4xBw/pgl2gl. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, który inwestor chce rozbudować (inwestor nie jest rolnikiem).

Czy na rozbudowę obiektu wymagana jest decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?

W ocenie inwestora przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, bowiem w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ww. ustawy przeznaczonych na cele nierolnicze może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Projektowana inwestycja realizowana jest na gruncie kategorii IVa pochodzenia mineralnego, oznaczonym na mapie glebowo – rolniczej symbolem 4xBw/pgl2gl, tym samym nie wpisuje się w katalog gruntów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ww. ustawy. Inwestycja realizowana jest na glebach pochodzenia mineralnego klasy IVa, dla której zezwolenia (decyzja) o którym mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy nie jest wymagane.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access