Czy na przedmiotowe ujęcia wody istnieje konieczność sporządzania analiz ryzyka o ustanowienie stref ochronnych lub ich braku obejmujących teren ochrony pośredniej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo administruje m.in. kilka ujęć wody, dla których:

1. Decyzjami z dnia 30 stycznia 2018 r. wygaszono pozwolenia wodnoprawne dla 4 ujęć wody, bez decyzji nakazu likwidacji studni – czyli stosując przepisy na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne w stosunku do sprawy wszczętej przed 1 stycznia 2018 r.

2. Decyzją z dnia 21 września 2021 r. wygaszono pozwolenia wodnoprawne dla 2 ujęć wody oraz decyzją z dnia 14 stycznia 2022 r. nałożono obowiązek likwidacji studni do 2026 r.

3. Posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 12 stycznia 2021 r. na pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych dla 1 ujęcia wody.

Ujęcie wody składające się z dwóch studni głębinowych o głębokości 96 i 80 m od chwili przejęcia od KOWR w 2018 r. nigdy nie było włączone do eksploatacji oraz nie zostało połączone z siecią wodociągową spółki. Od chwili przejęcia przedmiotowego ujęcia do chwili obecnej brak jest poboru wód podziemnych oraz odprowadzania popłuczyn z uwagi na jego małą wydajność, tj. Qdśr = 57 m3/d. Wszystkie powyższe ujęcia wody wyłączone są z eksploatacji, nie służą do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tym samym nie dostarczają wody mieszkańcom. Na chwilę obecną Spółka nie planuje uruchomienia przedmiotowych ujęć wodnych.

Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – o konieczności przeprowadzenia analiz Przedsiębiorstwo zwraca się z zapytaniem, czy na przedmiotowe ujęcia wody istnieje konieczność sporządzania analiz ryzyka o ustanowienie stref ochronnych lub ich braku obejmujących teren ochrony pośredniej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX