Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera natomiast zapis, stanowiący iż "plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym operatorem podsystemu i uzyskania służebności terenu od właściciela lub użytkownika nieruchomości gruntowej". Inwestor posiada zgodę właścicieli działek na przeprowadzenie przez nie wodociągu, na podstawie stosunku zobowiązaniowego, który prawo budowlane przewiduje jako podstawę do legitymowania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Projekt budowlany jest prawidłowy i zawiera wszystkie dokumenty, przewidziane prawem budowlanym. Niestety, z uwagi na ww. zapis MPZP, inwestor nie może uzyskac pozwolenia na budowę, ponieważ nie ma ustanowionej służebności.

Czy MPZP może zawierać zapisy odmienne od tych zawartych w prawie budowlanym, które w żadnym swym zapisie nie zawiera obowiązku wykazania się służebnością gruntową jako podstawą prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Czy zgoda wyrażona na podstawie stosunku zobowiązaniowego, tak jak wymaga tego ustawa, nie ma wobec tego w niniejszym przypadku mocy prawnej?

Czy w związku z kolizją pr. bud. a MPZP organ powinien stosować ustawę czy plan?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?