Czy można wypowiedzieć umowę najmu, jeśli wynajmująca przeprowadziła się do męża?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani wynajmuje lokal w bloku nr 1. Pan wynajmuje lokal w bloku nr 2 w tej samej miejscowości. Państwo zawarli związek małżeński i przeprowadzili się do bloku nr 2. Fakt wspólnego zamieszkiwania nie jest w żaden formalny sposób potwierdzony, właściciel wie o tym od osób trzecich i osoby te mogą to potwierdzić w sądzie. Właściciel chciał wypowiedzieć umowę najmu Pani, ponieważ w lokalu nie mieszka, Pani jednak oświadcza na piśmie, że w lokalu mieszka i nie chce go zwrócić. Czynsz i opłaty są płacone na bieżąco. Zgodnie z art. 281 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) – dalej k.r.o. "Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.".

Mając na względzie powyższe - czy wskazany przepis k.r.o. może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) – dalej u.o.p.l.?

W okolicznościach opisanych w niniejszym stanie faktycznym - w ocenie pytającego - Pani "przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego." i okoliczność ta zostanie potwierdzona zeznaniami świadków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX