Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, które nie zostało ujawnione zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) - dalej pr. geol. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, jednakże działka, na której planuje się prowadzenie działalności wydobywczej, przeznaczona jest w MPZP pod "obszary i tereny w górniczne"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?