Czy można w przypadku niewykonania pewnego elementu wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego częściowo obniżyć wynagrodzenie wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych jest ryczałtowe, a zapisy umowy wskazują następująco: 2. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p., dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 2.4. konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i/lub zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejszego postępowania, a wystąpienie których uniemożliwiło terminową lub prawidłową realizację zamówienia, w szczególności polegających na: 2.4.9. konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją posiadaną przez zamawiającego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; – w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń powyżej wymienionych, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o okres trwania tych okoliczności lub termin technicznie uzasadniony.

Czy możemy w przypadku niewykonania pewnego elementu wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego tj. jednej pozycji częściowej obniżenia wynagrodzenia wykonawcy?

Podkreślę, że całość prac zostanie wykonana i dokonany zostanie odbiór robót i niewykonanie tego elementu nie będzie stanowić konieczności zlecenie prac innemu wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX