Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wnioskuje o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które będzie realizowane z wykorzystaniem dwóch urządzeń: kruszarki (gdzie będą kruszone odpady budowlane, głównie w postaci gruzu) oraz przesiewacza bębnowego (na którym będą przesiewane odpady gleby i ziemi 17 05 04). W przypadku "produktów" z obu realizowanych procesów przetwarzania wnioskujący dowodzi, że będą spełnione kryteria utraty statusu odpadów wymienione w art. 14 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. W odniesieniu do skruszonego gruzu (z kruszarki) wnioskujący zidentyfikował normy określające wymagania techniczne dla zastosowania tego gruzu do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu. Wnioskujący odniósł się również do pozostałych wymagań określone w art. 14 u.o., dowodząc, że gruz po skruszeniu bezsprzecznie utraci status odpadu. Problem jest jednak z drugim procesem przetwarzania - którego efektem będzie wydzielenie frakcji ziemi (na przesiewaczu bębnowym) z odpadu o kodzie 17 05 04. Oddzielone z tego odpadu kamienie są traktowane jako wytworzony odpad. Ale w odniesieniu do wydzielonej frakcji ziemi wnioskujący dowodzi, że również utraci ona status odpadu i będzie stanowiła produkt w postaci "ziemi ogrodowej". Jednocześnie wnioskujący zaproponował zakres badań ww. ziemi, które będą miały wykazać, że przesiana ziemia nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Podkreślić należy jednak, że w przesłanej korespondencji sam wnioskujący wskazał, że "w zakresie badań dla ziemi ogrodowej w zasadzie nie ma norm i przepisów, które by wskazywały jakie dokładnie badania powinny być przeprowadzone". Stąd przewidziane badania mają na celu wykluczenie zawartości substancji niebezpiecznych (metali ciężkich, BTEX i WWA). A w celu wykazania zasobności gleby i określenia potrzeb nawozowych przewidziano też badania pH i zasobność w NPK.

Czy w takiej sytuacji można faktycznie uznać, że ziemia z przesiewania nie będzie stanowiła odpadu, a będzie "ziemią ogrodową"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?