Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Środkiem dna rowu melioracyjnego przebiega granica działek, przy czym właściciel gruntów położonych po jednej stronie rowu należy do spółki wodnej, natomiast właściciel gruntów położonych po drugiej stronie przedmiotowego rowu nie jest członkiem spółki wodnej. Spółka wodna dokonała konserwacji rowu, będącego elementem większego systemu melioracyjnego i wystąpiła do starosty o wydanie decyzji na podstawie art. 454 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne, w stosunku do właściciela gruntów, który nie jest jej członkiem.

Czy w takim przypadku starosta może wydać decyzję obciążającą właściciela rowu kosztami jego konserwacji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści, poniesionymi przez spółkę wodną?

Czy można uznać, że opisany wyżej rów melioracyjny, którego środek dna stanowi granicę nieruchomości, z których właściciel tylko jednej z nich jest członkiem spółki wodnej, jest urządzeniem spółki wodnej?

Czy po takim czasie od przeprowadzenia konserwacji rowu można wydać ww. decyzję (spółka wodna prowadziła prace konserwacyjne w latach 2016 i 2017)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?