Czy można uznać, że dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w kwocie minimalnej 300 zł będzie musiał być... - OpenLEX

Czy można uznać, że dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w kwocie minimalnej 300 zł będzie musiał być wypłacany nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W projekcie rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2014. Poz. 416) zamieszczonym na stronie MEN wprowadza się następujący zapis: w § 5 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: "d) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym."; W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) w art. 1 pkt 11 lit. a) ustawodawca wyszczególnia z dodatku funkcyjnego dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, którego minimalną wysokość na poziomie 300 zł określa nowy, dodany tą ustawą art. 34a. Czy można uznać, że dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w kwocie minimalnej 300 zł będzie musiał być wypłacany nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym? Czy też kształtowanie wysokości dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, ustawodawca pozostawił do wyłącznej kompetencji organu j.s.t. ustalającego tzw. regulamin wynagradzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX