Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada decyzję wydaną w roku 2014 (pozwolenie zintegrowane wydane na czas nieoznaczony), na mocy której jest uprawniona do unieszkodliwiania odpadów o kodach: 18 01 04 (odpady medyczne o właściwościach niezakaźnych) oraz 18 02 03 (odpady weterynaryjne o właściwościach niezakaźnych) w procesie R12 (paliwa alternatywne). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.10.2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych - dalej r.w.s.u.o. w załączniku nr 1 określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych nieposiadających właściwości zakaźnych i wskazuje na procesy:

- przekształcanie termiczne na lądzie (D10),

- obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9),

- składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5).

Podkreślić należy, że do czasu wydania ww. rozporządzenia brak było przepisów określających sposób postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi o charakterze niezakaźnym.

Jaka jest wobec powyższych przepisów sytuacja prawna podmiotu?

Czy na mocy prawomocnej decyzji może unieszkodliwiać odpady w procesie R12?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?