Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można umorzyć postępowanie, uznając je za bezprzedmiotowe, gdy została wydana decyzja o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami (decyzja jeszcze nie jest ostateczna) w związku z niezłożeniem deklaracji, a zobowiązany po otrzymaniu decyzji złożył deklarację?

Decyzja dotyczy właściciela działki rekreacyjnej, w decyzji ma naliczoną opłatę za odpady niesegregowane 180 zł, a w złożonej deklaracji zadeklarowano kwotę 130 zł za odpady segregowane.

Czy w opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 6o ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?