Czy można ukarać sprawcę zniszczenia drzewa w wyniku niewłaściwie prowadzonych prac pielęgnacyjnych, których celem była... - OpenLEX

Czy można ukarać sprawcę zniszczenia drzewa w wyniku niewłaściwie prowadzonych prac pielęgnacyjnych, których celem była niwelacja kolizji z linią energetyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia przewidzianą w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p. można wymierzyć jedynie tym podmiotom, które są uprawnione do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu danej nieruchomości, a więc wskazanym w art. 83 ust. 1 u.o.p. Można ją zatem wymierzyć jedynie właścicielowi nieruchomości bądź jej posiadaczowi, bowiem tylko oni mogą dopuścić się tego deliktu administracyjnego, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 1 u.o.p. tylko oni mogą skutecznie ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew. Tak było według stanu prawnego obowiązującego w dniu 8 lutego 2010 r. Obecnie z wnioskiem z art. 83 u.o.p. może wystąpić także właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - dalej k.c. - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2013 r., II SA/Gd 121/13, LEX nr 1326579). Zrozumiałe jest, że za usunięcie drzew lub krzewów postępowanie prowadzi się wobec podmiotów, które są uprawnione do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występujących na tej nieruchomości.

Jak jednak należy postąpić w przypadku zniszczenia drzewa w wyniku niewłaściwie prowadzonych prac pielęgnacyjnych (art. 88 ust. 1 pkt 3 u.o.p.), rozumianych jako cięcia techniczne, których celem jest niwelacja kolizji np. z linią energetyczną?

Czy w tym przypadku, tak jak w ww. orzeczeniu (jak również w wielu innych podobnych), można karać tylko podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia (posiadacz nieruchomości czy właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c), czy również można ukarać sprawcę (ustalonego w postępowaniu policji)?

Czy w przypadku prowadzonego w tym przypadku postępowania karnego tutejszy organ powinien prowadzić również niezależne postępowanie administracyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX