Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z obowiązywaniem przepisu art. 84aa i 84ab ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 poz. 119, s.1) – dalej RODO, konieczne jest ukrywanie danych osobowych "sygnalisty" (jego "skargi" o naruszeniach prawa budowlanego) poprzez np. wyłączenie tej skargi z akt, gdy okaże się, że zachodzi konieczność wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a., a sygnalista jest równocześnie stroną tego postępowania, gdzie wszystkie strony mogą zapoznać się z całością zebranych akt (np. art. 73 k.p.a.)?

Całość akt to również podanie inicjujące sprawę, pomimo że postępowanie powinno być wszczęte z urzędu (postępowania organów nadzoru budowlanego są wszczynane z urzędu ze względu na nakazowy charakter przepisów w oparciu o które wydaje się decyzje, np. o rozbiórce). Na podstawie dostępnego orzecznictwa i komentarzy podanie - skarga osoby, która nie jest stroną postępowania administracyjnego musi być wyłączone z akt i nie mogą być udostępnione jej dane osobowe.

Proszę również o wyjaśnienie, czy w świetle przepisów RODO można ujawniać w pismach wydawanych przez organ nadzoru budowlanego (np. zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zebraniu dowodów, w decyzjach) oprócz imienia i nazwiska również adresy zamieszkania stron postępowania administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?