Czy można sprostować omyłkę w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ AB (starosta) wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ta stała się ostateczna. Wnioskodawcą był zarządca drogi powiatowej. Działka "X" znalazła się w liniach rozgraniczających drogę i została ujęta we wniosku. We wniosku o wydanie decyzji działka "X" nie została umieszczona w tabeli: "nieruchomości w liniach rozgraniczających, które w całości staną się własnością powiatu...", a de facto po wydaniu decyzji tak to miało być, że ta działka rzeczywiście w całości ma przejść na własność powiatu, lecz wnioskodawca popełnił błąd. Organ wydał decyzję i w tej decyzji ta działka nie została uwzględniona jako ta, która miała w całości przejść na własność powiatu, choć z projektu tak wynikało.

Co w tej sytuacji ma zrobić organ, czy można sprostować omyłkę pisarską, skoro we wniosku było inaczej?

Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której wnioskodawca dołoży poprawny wniosek i organ wyda postanowienie o sprostowaniu omyłki?

Czy wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku o wydanie decyzji zamiennej w kwestii działki X, ale projektów już nie złoży, bo projekty były poprawne?

Co w tej sytuacji może zrobić organ, aby wyprostować sytuację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX