Czy można przyjąć, że produkcja przez zakład uli oraz urządzeń pszczelarskich oraz wykonywanie przez przedsiębiorstwo... - OpenLEX

Czy można przyjąć, że produkcja przez zakład uli oraz urządzeń pszczelarskich oraz wykonywanie przez przedsiębiorstwo pszczelarskie napraw i serwisu tych urządzeń jest przetwórstwem rolno-spożywczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. W toku postępowania ustalił, że zakład (Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Sp. z o.o.) kupił nieruchomości rolne wraz z budynkami produkcji rolniczej gospodarstw rolnych za zgodą KOWR, w których prowadzona była wcześniej hodowla zwierząt. Po zakupie działek zakład zmienił sposób użytkowania budynków oraz dokonał ich rozbudowy. W budynkach prowadzona jest działalność związana z produkcją uli oraz urządzeń pszczelarskich, częściowo budynki wykorzystywane są jako magazyn, w którym przechowuje się wyprodukowane produkty. Ustalono, że zakład nie prowadzi w budynkach działu specjalnego produkcji rolniczej. Zgodnie z art. 2 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l. gruntami rolnymi w rozumieniu ustawy są m.in. grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.

Czy można przyjąć, że produkcja przez zakład uli oraz urządzeń pszczelarskich oraz wykonywanie przez przedsiębiorstwo pszczelarskie napraw i serwisu tych urządzeń jest przetwórstwem rolno-spożywczym?

Czy w związku z tym nie doszło do faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, a grunty pod budynkami wykorzystywanymi przez zakład stanowią grunty rolne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX