Czy można prowadzić egzekucję względem jedynie 3 osób, jakie odebrały upomnienia, bez udziału 3 osób, które nie odebrały upomnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał decyzją przywrócenie stanu poprzedniego poprzez zamurowanie okien i otworów wentylacyjnych powstałych samowolnie w ścianie granicznej. Wszystkie strony postępowania odebrały decyzję PINB, ale decyzja nie została wykonana. W związku z powyższym PINB na podstawie art. 15 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a. wystosował upomnienie do wszystkich stron. 3 osoby z 6 będące stronami postępowania nie odebrały upomnienia mimo wcześniejszego odebrania decyzji i braku z ich strony informacji o zmianie adresu.

Czy w tej sytuacji można przyjąć, że upomnienia nieodebrane przez 3 osoby będące stronami przedmiotowego postępowania zostały skutecznie doręczone stosując zasadę fikcji doręczenia - upomnienia były podwójnie awizowane i nastąpił zwrot do nadawcy z adnotacją o niepodjęciu w terminie?

Czy zasada fikcji doręczenia przy podwójnym awizowaniu korespondencji i przy wcześniejszym jej odbieraniu oraz braku informacji o zmianie adresu nie będzie działać w przypadku doręczenia upomnienia - jako wyjątek od reguły ujętej w ustawie z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego?

Czy można prowadzić egzekucję względem jedynie 3 osób, jakie odebrały upomnienia, bez udziału 3 osób, które nie odebrały upomnienia?

Czy takie upomnienie może być doręczone przez organ Policji lub przez pracownika PINB?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX