Czy można dokonać oceny spełnienia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie częstotliwości zrzutów ścieków z przelewów burzowych na podstawie jednego okresu (kalendarzowego/obowiązywania pozwolenia)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o interpretację zapisu zawartego w art. 400 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod., który stanowi, że: "Prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie", w kontekście odprowadzania ścieków poprzez przelewy burzowe do wód.

Czy powyższy zapis ma tu zastosowanie i ocenę spełnienia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie częstotliwości zrzutów ścieków z przelewów burzowych należy prowadzić na podstawie okresów obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, czy jednak kalendarzowo (od stycznia do grudnia)?

Jak należy dokonywać oceny spełnienia warunków dla średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów, w odniesieniu do pozwoleń wydanych na podstawie ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne, gdzie zapisu tożsamego z tym zawartym w art. 400 ust. 4 nie było?

Czy zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – dalej r.s.s.w.ś.w.z., można dokonać oceny spełnienia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie częstotliwości zrzutów ścieków z przelewów burzowych na podstawie 1 okresu (kalendarzowego/obowiązywania pozwolenia)?

Czy zapis w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03) będzie miał zastosowanie dla ścieków odprowadzanych przelewami burzowymi, jeśli tak, to w jakich przypadkach/sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX