Czy można do wyliczeń powierzchni biologicznie czynnej terenu zgodnie z zapisami mpzp wziąć cały obszar oznaczony symbolem P-U pomimo, iż jest tam wielu właścicieli nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie gminy znajduje się teren oznaczony w miejscowym planie jako przemysłowo–usługowy o powierzchni ok. 10.18 ha. Jedna z działek o powierzchni ok. 4.1 ha należy do Spółdzielni Mleczarskiej. Powyższa spółdzielnia złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Przy wydawaniu decyzji środowiskowej organ sprawdzał zgodność zamierzenia inwestycyjnego z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Organ wydający decyzję wystąpił o uzupełnienie informacji dotyczącej powierzchni biologicznie czynnej na tym terenie. Dla powyższego terenu należy zapewnić min. 30% powierzchni terenu w formie biologicznie czynnej. Spółdzielnia Mleczarska łożyła następujące wyjaśnienia: - Zgodnie z definicją zapisaną w obowiązującym mpzp ilekroć w przepisach niniejszej uchwały [...] jest mowa o terenie – należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonej w planie funkcji podstawowej oznaczony odpowiednim symbolem. Z powyższego wynika że udział powierzchni biologicznie czynnej należy wyliczyć w stosunku do powierzchni terenu E24 P-U (tj. 10.18 ha) powierzchnia terenu E24 P-U: ok. 10.18 ha = 101 800 m2 powierzchnia zabudowy oraz terenów utwardzonych: ok. 25 643 m2 Zatem udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu E24 P-U wynosi 74,8% co stanowi więcej niż 30%.

Czy można do wyliczeń powierzchni biologicznie czynnej terenu zgodnie z tymi zapisami wziąć cały obszar oznaczony symbolem P-U pomimo iż jest tam wielu właścicieli nieruchomości?

Wtedy inni właściciele w przyszłości nie spełnią zapisu dotyczącego powierzchni biologicznie czynnej co wiąże się z tym iż w przyszłości nie otrzymają pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX