Czy możliwość nadania stopnia nauczyciela mianowanego istnieje tylko w przypadku pierwszego zatrudnienia w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) – dalej KN.

Czy możliwość nadania stopnia nauczyciela mianowanego istnieje tylko w przypadku pierwszego zatrudnienia w szkole?

Zatrudniamy w naszej szkole nauczyciela na czas określony. Pierwsza umowa była zawarta na okres od 1.11.2020 do 31.08.2021, kolejna na okres od 1.09.2021 do 31.08.2022. Od 1.09.2022 zamierzamy zatrudnić tego nauczyciela na kolejny rok szkolny. Nauczyciel nie posiada stopnia awansu, nie może też rozpocząć stażu ponieważ zatrudniany jest poniżej połowy etatu. Nauczyciel ten dnia 30.11.2021 r. uzyskał stopień doktora sztuki.

Czy w związku z tym możliwe jest uzyskanie przez nauczyciela z dniem 1.09.2022 (czyli z dniem nawiązania kolejnego stosunku pracy) stopnia nauczyciela mianowanego na podst. art. 9a ust. 5 KN?

Oczywiście po spełnieniu warunku udokumentowania 5-letniego okresu pracy w szkole wyższej. Art. 9a ust. 5 KN stanowi, że nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

Czy sformułowanie "z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole" należy interpretować w ten sposób, że chodzi o pierwsze w karierze nawiązanie stosunku pracy w szkole, czy może to być kolejne nawiązanie stosunku pracy (jak w opisanym przypadku)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX