Czy możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum? - OpenLEX

Czy możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina przed podpisaniem umowy otrzymała umowę konsorcjum. W jej treści zawarte jest sformułowanie, iż " Konsorcjant i Lider będą odpowiedzialni solidarnie wobec zamawiającego zgodnie z SWZ z tytułu wykonania powyższej umowy", natomiast w dalszej treści ww. umowy zostały zawarte zapisy, że każdy z członków konsorcjum udziela gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie prace oraz zobowiązuje się do wykonywania ewentualnych napraw.

Czy zamawiający może przyjąć takie zapisy?

W chwili obecnej zamawiający ma obawy odnośnie realizacji solidarnej odpowiedzialności w zakresie gwarancji i napraw, a także, do którego z członków konsorcjum będzie mógł się zwrócić o wyegzekwowanie uprawnień wynikających z gwarancji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX