Czy możliwe jest wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie skierowania kierowcy na badanie psychologiczne i... - OpenLEX

Czy możliwe jest wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie skierowania kierowcy na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny, jeżeli wyrokiem sądu cofnięto mu uprawnienia do kierowania pojazdami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 5 ustawy z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) stanowi, iż starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Kierowcy decyzją z 5.04.2006 r. w trybie art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu nadanym mu w Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.) cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami. Sąd Rejonowy wyrokiem z 11.01.2021 r. uznał kierowcę winnym popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 87 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 281).

Czy w przedmiotowej sytuacji istnieje podstawa prawna do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie skierowania kierowcy na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny, skoro ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX