Czy możliwe jest pozyskanie trwałego tytułu prawnego dla nieruchomości stanowiącej pas drogowy w postaci decyzji na umieszczenia urządzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest pozyskanie trwałego tytułu prawnego dla nieruchomości stanowiącej pas drogowy w postaci decyzji na umieszczenia urządzeń z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. w sytuacji, gdy inwestor pozyskał na ww. gruntu stanowiący pas drogowy (w myśl u.d.p.) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - dalej u.s.i.s.p. oraz zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 22a u.s.i.s.p., określające warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, w tym określającego wysokość opłat za wykonywanie przysługującego inwestorowi prawa?

W takim wypadku czy możliwe jest występowanie w obrocie prawnym dwóch trwałych tytułów prawnych, które niosą za sobą odrębne obowiązku w zakresie ponoszenia opłat rocznych?

W art. 22a ust. 8 u.s.i.s.p. ustawodawca w przypadku zawarcia przez inwestora porozumienia, o którym mowa w art. 22a ust. 1 u.s.i.s.p., albo uzyskania decyzji, o której mowa w art. 22a ust. 3 u.s.i.s.p., zastrzegł brak konieczności pozyskiwania drugiego odrębnego tytułu trwałego w postaci możliwości zawierania umowy użytkowania w trybie art. 261 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.

Zatem czy taki brak możliwości pozyskiwania podwójnych trwałych tytułów prawnych występuje również w stosunku do gruntów stanowiących pas drogowy (w drodze decyzji z art. 40 ust. 2 pkt 2 u.d.p.) lub gruntów objętych obszarem kolejowym (np. w postaci notarialnej służebności przesyłu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX