Czy możliwa jest zmiana warunków nałożonych w decyzji środowiskowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i oddaniu go do użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2022 r.

PYTANIE

Czy możliwa jest zmiana warunków nałożonych w decyzji środowiskowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i oddaniu go do użytkowania?

Spółka X zrealizowała przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącego zakładu. Przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w oparciu o prawomocną decyzję środowiskową i pozwolenia na budowę oraz zostało dopuszczone do użytkowania. W decyzji środowiskowej organ określił warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w tym: 1) nie przekroczyć zwiększenia emisji gazów i pyłów o więcej niż 20%; 2) nie przekroczyć zwiększenia produkowanych odpadów o kodzie 03 03 08 tj. odpadów z sortowania papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu o więcej niż 20%. Spółka planuje dalsze zwiększenie wielkości produkcji, co będzie oznaczało zwiększenie emisji gazów i pyłów oraz ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 03 03 08 o więcej niż 20%.

Czy istnieje możliwość zmiany warunków decyzji środowiskowej polegającej na zwiększeniu limitu emisji gazów i pyłów oraz wytwarzanych odpadów ponad 20% do powiedzmy 50%?

Nie będą ulegały zmiany parametrów przedsięwzięcia, określone w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b r.p.z.o.ś.

Jeśli taka zmiana jest możliwa, to w jakim trybie powinna być uruchomiona procedura zmiany warunków decyzji środowiskowej?

Czy prowadzenie działalności przedsięwzięcia pomimo przekroczenia warunków określonych w decyzji środowiskowej zagrożone jest odpowiedzialnością karną lub finansową?

Jeśli tak, to jaką?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX