Czy miejski ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do potwierdzenia prawa do świadczenia oraz udostępnienia Polskiej... - OpenLEX

Czy miejski ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do potwierdzenia prawa do świadczenia oraz udostępnienia Polskiej Organizacji Turystycznej danych dziecka, na które to świadczenie przysługuje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2020 r.

PYTANIE

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) napływają wnioski Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) o udostępnienie danych dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego oraz danych dziecka, na które to świadczenie zostało przyznane w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL. POT jako podstawę prawną żądania udostępnienia przez MOPS informacji wskazuje art. 7b w zw. z art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 23 ust. 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym oraz w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Artykuł 26 ust. 1 i 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Ponadto we wniosku POT wskazuje, iż "przekazanie danych nie dokonuje się w myśl art. 19 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, lecz na wniosek osoby, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, albo dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, decyzji właściwego wojewody w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego itp. W drugiej kolejności należy podkreślić, że POT wnioskuje o potwierdzenie prawa do pobierania świadczenia wychowawczego na podstawie danych już przekazanych przez Wnioskodawcę. POT zgodnie z art. 4 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym ustala, czy ta informacja jest aktualna na dzień wejścia w życie ustawy, gdyż do wniosku załączona jest kopia dokumentu wydanego przez dniem 18 lipca 2020 r."

Czy w związku z powyższym w oparciu o wskazaną przez POT podstawę prawną MOPS jest zobowiązany do potwierdzenia prawa do świadczenia oraz udostępnienia danych dziecka, na które to świadczenie przysługuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX