Czy masę kruszywa, które stało się produktem, można dodać do masy odpadów komunalnych poddanych recyklingowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do instalacji termicznego przekształcania odpadów dostarczane są odpady o kodzie 20 03 01, które są następnie poddawane odzyskowi metodą R1 – termicznemu przekształceniu. W wyniku tego procesu powstaje żużel 19 01 12, który następnie zostaje poddany odzyskowi metodą R12, w wyniku tego procesu wytwarzane są metale (19 12 02, 19 12 03) oraz żużel segregowany po waloryzacji (19 01 12ex). Z kolei te odpady przekazywane są podmiotom zewnętrznym do recyklingu; z żużla produkowany jest produkt budowlany kruszywo, który znajduje zastosowanie w budownictwie np. jako podbudowa dróg.

Czy masę kruszywa, które stało się produktem, można zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - dalej r.s.o.p. dodać do masy odpadów komunalnych poddanych recyklingowi?

Jaki dokument potwierdzać może recykling odpadów żużla segregowanego po waloryzacji i metali po termicznym przekształceniu, jeśli nie są dla nich wystawiane DPR i EDPR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX