Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2018 r.

PYTANIE

Czy mapa zasadnicza do celów projektowych, której treść zgodnie z § 79 ust. 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej r.g.p.s.w. w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych jest zgodna z treścią mapy ewidencyjnej, może być uznana za mapę, o której mowa w art. 96 ust. 3 pkt 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację