Czy ma znaczenie, iż sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.u.c.p.g. dotyczy 2020 r., tj. czasu pandemii i obowiązywania ustawy "covidowej" wprowadzającej ulgi i pomoc dla przedsiębiorców?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r.

PYTANIE

W naszej gminie ten sam podmiot odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (gminny system odbioru odpadów komunalnych) oraz z nieruchomości niezamieszkałych (na podstawie zawartych umów). Podmiot złożył w BDO roczne sprawozdania zgodnie z art. 9n ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g. Ze sprawozdania dot. nieruchomości niezamieszkałych wynika, iż ww. podmiot nie osiągnął za 2020 r. wymaganego na podstawie art. 9g u.u.c.p.g. poziomu recyklingu dla frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. Jednocześnie gmina w sprawozdaniu rocznym sporządzonym na podstawie danych z ww. sprawozdań oraz ze sprawozdań złożonych przez PSZOKi i skupy osiągnęła wymagany poziom recyklingu dla ww. frakcji.

Czy przedsiębiorca podlega karze pieniężnej zgodnie z art. 9x ust. 2 i 3 u.u.c.p.g.?

Czy ma znaczenie, iż sprawozdanie dotyczy 2020 r., tj. czasu pandemii i obowiązywania ustawy "covidowej" wprowadzającej ulgi i pomoc dla przedsiębiorców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX