Czy ma zastosowanie art. 17c ust. 6 u.ś.r., jeśli strona, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych, złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego do tutejszego organu w lutym 2021 r. Dziecko zostało urodzone 13.09.2020 r. Pani ta pobiera zasiłek dla bezrobotnych od 01.10.2020 r.

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 17c ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a mianowicie: "w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych"?

Zaznaczam, iż Pani otrzymała prawo do zasiłku dla bezrobotnych po urodzeniu dziecka.

Czy należy wypłacać świadczenie w pełnej wysokości, tj. 1000 zł, czy różnicę między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez nią zasiłku dla bezrobotnych, pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access