Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Stronami w sprawie są Spółki Akcyjne. W dniu 19 listopada 2013 r. zawarto ugodę sądową w sprawie ustalenia drogi koniecznej. W postanowieniu zawarto, że: 1 i 2 "przedmiotem niniejszej ugody jest ustanowienie służebności drogi koniecznej i zakończenie postępowania",(w toczącej się w tym przedmiocie sprawie) 3 "Uczestnik oświadcza, że ustanawia na rzecz każdoczesnego użytkowania wieczystego nieruchomości położnej (..) służebność drogi koniecznej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez pas działki (..) będącej w użytkowaniu wieczystemu Uczestnika. (...) 4. Tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności zgodnie z ust. 3 powyżej Wnioskodawca zapłaci Uczestnikowi kwotę xxx,00 PLN w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenie o umorzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1 5. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ujawnienia służebności w księdze wieczystej nieruchomości. 6. Koszty stron związane z postępowaniem znoszą się wzajemnie 7. Niniejsze ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemna roszczenia stron związane z przedmiotem postepowania o którym mowa w ust. 1 (tj. odnośnie toczącego się wcześniej postepowania). II. W dniu 10 grudnia 2013 r. wnioskodawca wpłaca kwotę xxx,00 PLN na konto Uczestnika zgodnie z ust. 4 ugody.

Ponieważ nie jest to wprost określone w Ugodzie, czy wskazana kwota xxx,00 PLN w ust. 4 winna być kwotę brutto czy netto?

Jeżeli powyższa kwota winna być kwotą brutto jak Uczestnik może wystawić fakturę VAT (w rok po terminie transakcji i otrzymaniu środków)?

Jeżeli są przesłanki do wystawienia takiej faktury z datą grudzień 2014 r. i sprzedaży grudzień 2013 r., to czy obowiązek skorygowania VAT należnego w deklaracji za miesiąc grudzień 2013 r.?

Uczestnika, daje również możliwość Wnioskodawcy na korektę deklaracji o VAT naliczony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?