Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2016 r.

PYTANIE

W 2012 r. wpłaciliśmy zaliczkę naszemu kontrahentowi na poczet wykonania dla nas usługi na podstawie faktury proforma. Kontrahent nie wykonał zleconej pracy i nie zwrócił nam wpłaconej zaliczki. Wobec powyższego skierowaliśmy sprawę do sądu o zapłatę naszej należności wraz z odsetkami. Otrzymaliśmy nakaz sądowy i skierowaliśmy sprawę do komornika. Komornik wydał postanowienie o bezskuteczności egzekucji wobec braku majątku dłużnika w grudniu 2015 r. Nasza spółka w 2012 r. stworzyła odpis aktualizujący w wysokości wpłaconej zaliczki w ciężar pozostałych kosztów niepodatkowych. W grudniu 2015 r. na podstawie postanowienia komornika o umorzeniu postępowania w związku z bezskutecznością egzekucji nasza spółka odpisała z ksiąg wierzytelność w ciężar odpisu aktualizującego. Jednocześnie w 2012 r. nasza spółka wniosła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa tj wyłudzenie od spółki kwoty wpłaconej zaliczki. W toczącym się równolegle postępowaniu karnym sąd wydał wyrok we wrześniu 2015 r. m.in. zobowiązujący na podstawie art. 72 par. 2 k.k. oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przez zapłatę na rzecz naszej spółki kwoty zaliczki.

Czy nasza spółka powinna odpisać z ksiąg wierzytelność?

Czy zapłata przez dłużnika kwoty zaliczki na podstawie wyroku w sprawie karnej należy potraktować jako odszkodowanie i stanowić będzie dla spółki przychód podatkowy w dacie wpływu pieniędzy na konto spółki - art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.?

Czy też zasądzona zapłata tytułem naprawienia szkody będzie zwrotem innych wydatków nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów i na podstawie art. 12 ust.4 pkt 6a u.p.d.o.p nie będzie stanowić przychodu podatkowego spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?