Czy kwota pieniężna wypłacona pracownikowi tytułem rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia może stanowić rekompensatę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z likwidacją oddziału firmy pracodawca zamiast wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę porozumiał się z nim (rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron) w kwestii wcześniejszej daty rozwiązania umowy oraz wypłaty wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby gdyby umowę rozwiązano za wypowiedzeniem (z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia). Pracownik otrzyma 3 miesięczną odprawę pieniężną na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikowi stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracodawcy. Dodatkowo jednorazowo pracownikowi zostanie wypłacone wynagrodzenie jakie otrzymałby, gdyby był i pracował w okresie wypowiedzenia (wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego). Czy wynagrodzenie te można potraktować jako rekompensatę z tytułu rozwiązania stosunku pracy i na podstawie § 2 pkt.1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie naliczać od niego składek na ubezpieczenia społeczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX