Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład pracy rozwiązał z pracownicą umowę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyny nienależytego wykonywania przez nią obowiązków i naruszenia procedury wewnętrznej. Nie konsultował tego wypowiedzenia ze związkiem zawodowym. Powódka wniosła pozew zadając 3-miesięcznego odszkodowania na podstawie art. 45 k.p. zarzucając pracodawcy m.in. brak konsultacji związkowej i nieuzasadnione wypowiedzenie (nieprawdziwa przyczyna itd.). Ostatecznie została zawarta ugoda sądowa, gdzie zakład pracy na podstawie ugody zobowiązał się m.in. wypłacić powódce kwotę stanowiącą połowę żądanego odszkodowania. W ugodzie nie został zawarty tytuł płatności tej kwoty jako odszkodowanie, czy odprawa a jedynie zostało wskazane, że na podstawie ugody zakład pracy zobowiązuje się do wypłaty powódce danej kwoty w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia zapłaty na rachunek bankowy. Nie było mowy w ugodzie o odprawie, bo umowa nie rozwiązała się z przyczyn niedotyczących pracownika. Dodatkowo na wniosek powódki zmieniono sam tryb rozwiązania umowy tj. z wypowiedzenia na porozumienie.

Czy dokonując wypłaty zasądzonej kwoty zakład pracy powinien pobrać PIT i ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?