Czy kwota dodatkowej odpowiedzialności członków i kwota zobowiązań podporządkowanych otrzymanych z: funduszu stabilizacyjnego,... - OpenLEX

Czy kwota dodatkowej odpowiedzialności członków i kwota zobowiązań podporządkowanych otrzymanych z: funduszu stabilizacyjnego, innych źródeł ustalonych w decyzji KNF, BGF w sumie nie mogą przewyższać 50% sumy funduszu udziałowego i funduszu zasobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Srokosz Witold
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (dalej jako: u.s.k.o.k.) w brzmieniu obowiązującym od 12 czerwca 2013 r. uregulowana jest kwestia dodatkowej odpowiedzialności członków.

Kwota dodatkowej odpowiedzialności członków wliczana jest do funduszy własnych kasy na zasadach określonych w art. 24.

Zasadnicze wątpliwości budzi sposób wliczania dodatkowej odpowiedzialności członków do funduszy własnych kasy zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 u.s.k.o.k.. Zgodnie z tym przepisem do funduszy własnych kasy za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy dodatkowa kwota odpowiedzialności członków, w części określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, przy czym suma kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków, o której mowa w art. 26 ust. 3, i kwoty, o której mowa w pkt 4, nie może przewyższać 50% sumy funduszu udziałowego i funduszu zasobowego.

Problem interpretacyjny powstaje na tle użytego w ustawie sformułowania "suma kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków, o której mowa w art. 26 ust. 3, i kwoty, o której mowa w pkt 4", która nie może przewyższać 50% sumy funduszu udziałowego i funduszu zasobowego.

Z wykładni językowej powyższej frazy można wyinterpretować dwa odmienne wnioski:

- każda pozycja liczona osobno, tj. kwota dodatkowej odpowiedzialności członków i kwota zobowiązań podporządkowanych otrzymanych z: funduszu stabilizacyjnego, innych źródeł ustalonych w decyzji KNF, BGF nie może przewyższać 50% sumy funduszu udziałowego i funduszu zasobowego;

- obie pozycje liczone razem, tj. kwota dodatkowej odpowiedzialności członków i kwota zobowiązań podporządkowanych otrzymanych z: funduszu stabilizacyjnego, innych źródeł ustalonych w decyzji KNF, BGF w sumie nie mogą przewyższać 50% sumy funduszu udziałowego i funduszu zasobowego;

Który z ww. wniosków jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX