Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład zajmuje się produkcją betonu. Oprócz tego na swoim terenie eksploatuje również kruszarkę, w której odbywa się kruszenie odpadów gruzu (grupa 17). Powstałe kruszywo (po skruszeniu) może zostać być zagospodarowane m.in. w taki sposób, że może zostać sprzedane podmiotom zewnętrznym w celu wykorzystania np. do podbudowy dróg.

Czy przedmiotowe odpady, po skruszeniu, nadal zachowują status odpadu o tym samym kodzie (ale o zmienionej granulacji) i ich dalsze zagospodarowanie powinno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o.?

Czy w takiej sytuacji proces ich kruszenia to proces odzysku R12?

Czy też kruszywo takie - po skruszeniu, spełniając kryteria zawarte w stosownych normach - utraciło status odpadu i może być traktowane jako produkt/towar? Czy wówczas proces odzysku, w którym powstaje takie kruszywo, stanowić będzie proces R5?

Czy zastosowanie będą miały tu zapisy art. 14 u.o., które mówią o tym, iż aby odpady powstałe na skutek poddania odpadów procesowi odzysku (proces R5, R12?) utraciły status odpadu, muszą spełniać łącznie warunki określone w art. 14 ust. 1 u.o.? Jeśli tak, czy w chwili obecnej, przy braku rozporządzenia ustanawiającego kryteria określające, kiedy kruszywo przestaje być odpadem, utrata statusu odpadu przez kruszywo jest w ogóle możliwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?