Czy kredyt inwestycyjny w euro jest kredytem denominowanym, przy którym różnice kursowe są neutralne podatkowo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zaciągnęła długoterminowy kredyt inwestycyjny w euro z przeznaczeniem na zakup budynku wraz z gruntem oraz prace remontowo-modernizacyjne. W umowie podana jest wartość złotówkowa kredytu (przyznano nam kredyt w kwocie......euro co stanowi równowartość..... zł według formuły fixingu NBP). Bank otworzył rachunek kredytowy dewizowy w euro i przelał kwotę kredytu w dwóch transzach na rachunek bieżący po kursie kupna dewiz waluty euro. W euro podawane jest saldo kredytu, raty kapitałowe i odsetki.

Spłata rat i odsetek odbywa się poprzez rachunek walutowy w euro, na którym musimy zapewnić środki na spłatę kredytu. Przed terminem spłaty kredytu spółka wydaje bankowi dyspozycje przewalutowania danej kwoty złotówkowej ze środków bieżących na rachunek walutowy. W terminie spłaty bank pobiera ratę i odsetki w walucie obcej z rachunku walutowego.

Czy kredyt ten jest kredytem denominowanym, przy którym różnice kursowe są neutralne podatkowo? Czy na 31 grudnia należy dokonywać jego wyceny bilansowej po kursie NBP?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access