Czy „koszty uzyskania przychodu” jako podlegające odliczeniu, należy również odliczyć od dochodu uzyskiwanego z tytułu wynagrodzenia za pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmiana brzmienia art. 8 ust. 3 pkt 1 u.p.s., który po zmianie będzie stanowić, iż:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; bez zmiany art. 107 ust. 5b u.p.s. sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów: zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Czy dodanie "pomniejszone o koszty uzyskania przychodu" będzie miała wpływ tylko przy obliczaniu dochodu z działalności gospodarczej, natomiast dochód z wynagrodzenia za pracę będzie obliczany w ten sposób jak do tej pory, tj. dochód netto?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access