Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od marca 2016 r. spółka z o.o. była najemcą nieruchomości, którą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podnajmowała innemu podmiotowi. W związku z faktem, iż przedmiotowa nieruchomość należąca w okresie wynajmu do podmiotu trzeciego była jednocześnie zajęta przez komornika, spółka zdecydowała się na jej zakup w drodze licytacji komorniczej. Środki na zakup tejże nieruchomości spółka postanowiła pozyskać z wyemitowanych obligacji korporacyjnych. Jako cel emisji wskazano pozyskanie środków na zakup nieruchomości. Na okoliczność opisaną w zdaniu poprzedzającym spółka zawarła "Umowę o świadczenie usług doradztwa gospodarczego" obejmującą m.in. opiniowanie materiałów marketingowych, doradztwo i udostępnienie bazy klientów na potrzeby emisji, a 13.04.2016 r. wystawiono fakturę za usługi. Emisja obligacji doszła do skutku (m.in. pierwszą transzę odsetek wypłacono 29.06.2016 r.), a cena nabycia nieruchomości została uiszczona 28.04.2016 r. Sąd wydał postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości, stwierdzając, że przybicie uprawomocniło się z 01.04.2016 r., cena nabycia została uiszczona w terminie j.w., ale dodatkowa adnotacja na pieczęci sądowej zawiera informację, że postanowienie jest prawomocne z 12.08.2016 r.

Czy spółka powinna przyjąć nieruchomość do środków trwałych dopiero 12.08.2016?

Czy istnieje jakikolwiek inny stosunek prawny, który umożliwiłby wcześniejsze przyjęcie nieruchomości do środków trwałych spółki?

Czy koszty poniesione w ramach "umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego" mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu z dniem 13.04.2016 r.?

Czy wypłacone w dniu 29.06.2016 r. odsetki od wyemitowanych obligacji mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację