Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pełnomocnictwo do złożenia oferty w postępowaniach prowadzonych z użyciem środków komunikacji elektronicznej może być złożone w formie kopii pisemnego pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonej elektronicznie za zgodność z oryginałem?

Potwierdzenia takiego notariusz dokonuje zgodnie z art. 97 § 2 p.o.n. Stosownie do tego przepisu elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czy przepis ten umożliwia w praktyce ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykorzystywanie pełnomocnictw, które zostały udzielone w zwykłej formie pisemnej z własnoręcznym podpisem mocodawcy, o ile zostaną one w opisany sposób potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza?

Należy wziąć pod uwagę, że notariusz dokonuje jedynie na mocy przytoczonego przepisu poświadczenia za zgodność dokumentu. Jego czynność stanowi dowód, iż sporządzona przez niego kopia jest zgodna z oryginałem przedłożonego mu dokumentu. Czy dokona tego poświadczenia w formie pisemnej czy elektronicznej, jest kwestią wtórną. Czynność notariusza (poświadczenie za zgodność) nie może zmienić formy czynności prawnej dokonanej przez osobę, której materialnym wyrazem jest przedłożony notariuszowi dokument pełnomocnictwa. Skoro pełnomocnictwo do złożenia oferty w postępowaniu elektronicznym winno mieć formę elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to czy można w miejsce tej formy dopuścić notarialny elektroniczny odpis dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej?

Przecież to mocodawca winien dokonać czynności udzielenia pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, a nie notariusz sporządzający odpis pełnomocnictwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?