Czy konieczne jest wszczęcie postępowania w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli na deklaracji nie podpisali się wszyscy współwłaściciele?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy konieczności podpisania deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości oraz konsekwencji niezłożenia deklaracji przez współwłaścicieli, którzy mieszkają gdzie indziej.

Jaki jest sens wszczynania postępowania wobec współwłaścicieli nieruchomości, którzy na niej nie zamieszkują?

Przepis art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. - stanowi: "w razie niezłożenia deklaracji". Deklaracja została złożona przez jednego ze współwłaścicieli faktycznie zamieszkującego, który faktycznie wytwarza odpady (zasada zanieczyszczający płaci etc.), deklaruje się on, że będzie wnosił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wylicza ją na podstawie własnego zużycia wody. Pozostali współwłaściciele wymienieni są tylko w deklaracji, bo prawnie są współwłaścicielami, mieszkają w innym mieście.

Po co mają składać deklaracje, skoro ten, kto mieszka i wytwarza odpady, będzie płacił - i to na podstawie własnego zużycia wody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX