Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konieczne jest uwzględnienie numerów działek we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przez które będzie przebiegał rurociąg służący do odprowadzania ścieków oczyszczonych do rzeki?

Inwestor zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Przedsięwzięcie to należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Powstające ścieki w procesie technologicznym oraz ścieki bytowe po oczyszczeniu przez zakładową oczyszczalnię będą trafiać do rzeki oddalonej o ok. 600 m nowo powstałym rurociągiem. Ścieki odprowadzane do rzeki będą oddziaływały na stan JCWP. Obecny stan JCWP ocenia się jako dobry. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w treści oznaczono obszar oddziaływania instalacji oraz wylotu ścieków do rzeki. We wniosku o wydanie decyzji wskazano jedynie numer działki, na której powstanie instalacja do przetwarzania PUPZ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oczyszczalnia ścieków, drogi dojazdowe, magazyny, myjnia itp.). Odprowadzanie ścieków będzie odbywać się za pomocą rurociągu przechodzącego przez inne działki, do których Inwestor nie posiada tytułu własności.

Czy w związku z powyższym działki, przez które będzie przebiegał rurociąg, powinny być wymienione we wniosku jako jego przedmiot?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?